Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Korolenco 2/1
Persoană de contact: Russu Alina
Telefon: 022 884329
E-mail:
Website: amed.md

Şef serviciu Serviciul relații internaționale, reglementare și strategii

Domeniu de activitate:

Sănătate

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B24. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Şef serviciu Serviciul relații internaționale, reglementare și strategii

Data-limită de depunere a documentelor:

04.07.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
asigurarea managementului efectiv al activităţii serviciului pentru realizarea prerogativelor Agenției în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor în vederea asigurării colaborării instituționale  pe plan internațional, asistenței subdiviziunilor structurale ale Agenției, în materie de elaborare, revizuire și promovare a cadrului legislativ – normativ, coordonarea în vederea elaborării și revizuirii periodice a strategiilor de dezvoltare instituțională.
Sarcinile de bază:
- Asigurarea managementului efectiv al activităţii serviciului.;
- Coordonarea activităților internaționale prin elaborarea, actualizarea și implementarea acordurilor de colaborare, totodată, de a promova calitatea şi eficienţa în gestionarea acestora, având ca scop creșterea gradului de internaționalizare;
-Coordonarea activității subdiviziunilor Agenției în materie de elaborare, revizuire și promovare a cadrului legislativ – normativ în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor;
- Coordonarea în vederea elaborării și revizuirii periodice a strategiilor de dezvoltare instituțională;
- Colaborarea cu organismele internaționale și reprezentanțele lor în probleme ce țin de reglementare în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Prişibilovici Inga

Telefon:

022 884329

E-mail:

hr@amed.md

Web site:

amed.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1, Anticamera

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului, relații internaționale și farmaceutice.
Experiență profesională: minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu.
Cunoștințe:
- cunoașerea legislației în domeniul serviciului public, medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel C1);
-cunoștințe elementare a prevederilor SMC ”Sisteme de management al calității. Cerințe”
- abilități de utilizare a calculatorului.
Abilităţi: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect și corectitudine, diplomație, disciplină, creativitate, obiectivitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Nu
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600

Bibliografia concursului:

Legea 1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente;
  • Legea 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică;
  • HG 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare ;I cerintele fata de documentele de polititci
  • Directica 83/2001/CE
  • LEGE Nr. 190  din  19.07.1994 cu privire la petiţionare