Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul Raional Soroca

Raion : SOROCA
Oraș : or.Soroca
Adresa : str.Ștefan cel Mare, nr.5
Persoană de contact: Cebotari Carolina
Telefon: 0-230-2-20-26
E-mail:
Website:

Aparatul  Președintelui Raionului Soroca
Serviciul Relații Funciare și Cadastru
specialist principal

Domeniu de activitate:

Relaţii funciare şi cadastru

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Aparatul  Președintelui Raionului Soroca
Serviciul Relații Funciare și Cadastru
specialist principal

Data-limită de depunere a documentelor:

02.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul funcției: Promovarea politicii în domeniul relațiilor funciare și cadastru,dezvoltării social-economice în teritoriu.Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe întreg teritoriu,indiferent de forma organizațională-juridică,tipul de proprietate asupra pământului.
          Sarcinile de bază ale funcției:
- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;
- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;
- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Cebotari Carolina

Telefon:

0-230-2-20-26

E-mail:

carolina.1985@mail.ru

Raion, oraș:

Soroca, SOROCA

Adresa:

mun.Soroca
str.Ștefan cel Mare 5
etajul 5,cab.511

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba romînă şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al  Autorității Naționale de Integritate

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

studii superioare de licență în domeniul cadastru, pedologie
1 an experiență în serviciul public și domeniul dat
abilități de utilizare a computerului:MapINFO/LCAD/CadFuncV/Google EarthPro/Global Mapper

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formularul de participare conform HG 201 din 2009

Modalitatea de depunere a documentelor:

 email sau personal.

Bibliografia concursului:

 • Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
 • Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
 • Legea Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991
 • Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003
 • Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997
 • Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992
 • Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998
 • Legea privind delimitarea proprietăților publice nr.29 din 05.04.2018
 • Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;
 • Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999
 • Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999
 • Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004
 • Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995
 • Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009
 • Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016.