Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Finanţelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Constantin Tănase,7
Persoană de contact: Aliona Moisei
Telefon: 022262755
E-mail:
Website: www.mf.gov.md

  1. Serviciul analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice, consultant superior –1 funcție temporar vacantă.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

  1. Serviciul analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice, consultant superior –1 funcție temporar vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor:

07.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul general al funcţiei:
 
Asigurarea evidenţei indicatorilor aferenţi datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat, efectuarea analizei privind situaţia şi problemele în domeniul administrării datoriei de stat, elaborarea rapoartelor analitice în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat.
 
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
 
1. Participarea la elaborarea politicii în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat
2. Monitorizarea datoriei sectorului public în  sistemul informatic DMFAS
3. Cuantificarea şi analiza indicatorilor în domeniul datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat
4. Elaborarea rapoartelor privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, buletinelor statistice lunare, precum şi altor rapoarte analitice, după necesitate
 
5. Estimarea şi generalizarea indicatorilor datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat la elaborare/rectificare/executare a legii bugetului de stat pe anii corespunzători şi  CBTM
6. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Serviciului
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aliona Moisei

Telefon:

022262755

E-mail:

aliona moisei@mf.gov.md

Web site:

www.mf.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

C.Tănase,7

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei preferabil în domeniul finanţe.
Experienţă profesională – minim 1 an experiență profesională în domeniu.
Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant superior al Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice
 
 
  1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
  2. Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr 419-XVI din 22.12.2006 (cu modificările și completările ulterioare);
  3. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)" nr. 1148 din 20.12.2017.
  4. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
  5. Raportul trimestrial privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat(http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria);
  6. Buletinul statistic lunar privind managementul datoriei de stat (http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat).