Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Bălți

Raion : BĂLȚI
Oraș : Bălți
Adresa : str. Ștefan cel Mare, 54
Persoană de contact: Curicheru Olga
Telefon: 023160745
E-mail:
Website: instante.justice.md

Grefier

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C28. Grefier

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Grefier

Data-limită de depunere a documentelor:

06.08.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.
Sarcinile de bază:
 1.  Contribuirea la aplicarea în practica judiciară a actelor legislative şi examinării cauzei;
 2. Asigurarea suportului administrativ şi organizaţional  completului de judecată în scopul înfăptuirii efective a procesului de judecată;
 3. Întocmirea actelor procesuale şi executarea obligaţiilor procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, Codul de Procedură Civilă şi Codul Contravenţional.
 4.  Asigurarea  utilizării sistemului de înregistrare audio „Femida” a Programului Integral de Gestionare a Dosarelor în cadrul examinării cauzei;
            Atribuţii de serviciu:
 1. Punerea în aplicare a actelor legislative şi normative:
 • Respectă şi aplică în practică a normelor prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul respectiv;
 • Formulează răspunsuri la scrisori, reclamaţii şi petiţii în domeniul său de competenţă;
 • Acordă suport tematic studenţilor facultăţilor de drept, care îşi desfăşoară practica.
 1. Asigurarea suportului administrativ şi organizaţional  completului de judecată în scopul înfăptuirii efective a procesului de judecată:
 • Ține evidenţa cauzelor numite spre examinare;
 • Pregăteşte cauzele pentru examinare şi le prezintă judecătorului;
 • Comunică actele de procedură părţilor în proces;
 • Participă la şedinţele de judecată, asigurînd întocmirea procesului-verbal al şedinţei de judecată;
 • Îndeplineşte actele procedurale pentru pregătirea şi dezbaterea pricinii în şedinţa de judecată;
 • Întocmeşte lista cauzelor numite spre examinare utilizînd PIGD;
 • Pregăteşte şi verifică sistemele audio pentru înregistrarea şedinţelor de judecată;
 • Informează participanţii la proces despre utilizarea sistemelor de înregistrare audio în şedinţa respectivă de judecată;
 • Înregistrează şi asigură păstrarea informaţiei audio pe suport informaţional corespunzător;
 • Eliberează, la indicaţia judecătorului, copii de pe procesele-verbale şi a altor acte solicitate de participanţii la proces; 
 1. Întocmirea actelor procesuale şi executarea obligaţiilor procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, Codul de Procedură Civilă şi Codul Contravenţional:
 • Înştiinţează participanţii la proces despre locul, data şi ora dezbaterilor,
 • Verifică prezenţa participanţilor în şedinţa de judecată, clarifică motivele neprezentării lor şi le notifică judecătorului,
 • Raportează preşedintelui şedinţei prezenţa persoanelor citate, motivul neprezentării celor absenţi;
 • Încheie în scris procesul-verbal al şedinţei;
 • Înştiinţează părţile referitor la redactarea hotărîrii motivate, în scopul înmînării părţilor;
 • După emiterea şi redactarea hotărîrii transmite dosarul în SEDP.
 1. Asigurarea utilizării sistemului de înregistrare audio „Femida” a Programului Integral de Gestionare a Dosarelor în cadrul examinării cauzei:
 • Contrapune lista participanților din PIGD cu materialele cauzei și în caz de discordanță modifică datele în PIGD;
 • Plasează în PIGD citaţiile părţilor şi indică expedierea acestora şi recepţionarea avizului de recepţie:
 • Plasează în PIGD procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;
 • Indică în PIGD după finisarea şedinţei de judecată rezultatul acesteia cît şi indica data următoarei şedinţe la indicaţia judecătorului;
 • Utilizează în şedinţele de judecată SRS “Femida”;
 • Explică participanţilor la proces modalitatea de utilizare a sistemului audio;
 • Înregistrează pe CD/DVD şedinţa de judecată odată cu întocmirea procesului-verbal;
 • Asigură anexarea la dosar a înregistrărilor audio a şedinţei de judecată pe un CD/DVD cu transmiterea acestuia odată cu dosarul în SEDP.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Curicheru Olga

Telefon:

023160745

E-mail:

cab@justice.md

Web site:

instante.justice.md

Raion, oraș:

Bălți, BĂLȚI

Adresa:


mun. Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.54, biroul nr. 103;

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare juridice.
Experienţă profesională: nu este necesară
            Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei RM;
 • Cunoaşterea limbii de stat.;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
Cunoaşterea modului în care funcţionează sistemul judecătoresc

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.
e-mail: cab@justice.md
adresa poştală: mun. Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.54, biroul nr. 103;
persoana de contact: Curicheru Olga,Specialist resurse umane

Salariu de funcţie:

3400 lei

Bibliografia concursului:

Acte normative de specialitate:
- Constituţia Republicii Moldova;
- Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
- Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
- Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
- Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
- Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
- Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
- Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
- Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
- Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
- Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
- Instrucţiune referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală
în judecătorii şi curţile de apel

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice