Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

Șef secție în cadrul direcției,   Secția politici economiceDirecția  politici economice și mediul de afaceri
 

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef secție în cadrul direcției,   Secția politici economiceDirecția  politici economice și mediul de afaceri
 

Data-limită de depunere a documentelor:

07.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la sporirea competitivității economiei Republicii Moldova pe plan naţional şi internaţional prin crearea și promovarea condițiilor necesare pentru funcționarea unui climat investițional favorabil, atît pentru investitorii autohtoni, cît și pentru cei străini, precum și prin perfecționarea instrumentelor de atragere a acestora.
 
Sarcini de bază:
Elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul
securității cibernetice.
2. Avizarea proiectelor de acte normative parvenite spre examinare direcţiei în domeniul
securității cibernetice.
3. Participarea la elaborarea ghidurilor și recomandărilor în domeniul securității
cibernetice
4. Analiza implementării Cerințelor minime de securitate cibernetică, în baza
rapoartelor de audit prezentate de către autoritățile și instituțiile public
 1. Coordonarea activităților privind elaborarea  şi promovarea  politicilor statului  pe plan internațional precum și atragerii  investițiilor străine și autohtone, precum și perfecționarea instrumentelor de atragere a investițiilor;
 2. Coordonarea activităților privind elaborarea  şi promovarea  politicilor in domeniul administrarii și deetatizarii proprietății publice
 3. Coordonarea activităților privind  elaborarea și promovarea  politicilor și strategiilor statului în domeniul  concurenței loiale pe piață;
 4. Coordonarea activităților  privind promovarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul investiţiilor cu cea a Uniunii Europene;
 5. Organizarea şi managementul activităţii secției.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, (Casa Guvernului), intrarea din str.Bănulescu Bodoni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Studii superioare tehnice de profil industrial sau economice.
 3. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice, antreprenorialului, managementului industrial;
 4. Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
 5.Experienţă profesională nu mai puţin de 2 ani în domeniu;
 6.Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 7.Lipsa antecedentelor penale sau altor restricţii legale de ocuparea funcţiei publice;
 8.Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de  vîrstă.
 
 Cunoştinţe:
 1. Cadrul juridico-normativ ce determină activitatea MEI;
 2. Legislaţia naţională şi internaţională din domeniu;
 3. Cunoaştereaunei  limbi de circulație internațională ( nivel B1);
 4. Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Copiile diplomelor de studii;
2. Copiile certificatelor de instruiri;
3. Copia certificatului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională;
4. Formular de participare;
5. CV

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4400

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public
1. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2.  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
3. Legea nr. 133-XVI din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Acte normative în domeniul administraţiei publice
1. Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
2. Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Economiei și Infrastructurii;
Acte normative în domeniul de specialitate
 1. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997
2. Codul vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2009
 1.  Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal
 2. Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
 3. Legea bugetului de stat pe anul respectiv
 4. Lege nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale
 5. Lege nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
 6. Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
 7. Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale
 8. Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
10. Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital
11. Legea nr. 121-XVI  din  04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
12. Legea nr. 1134-XIII  din  02.04.1997  privind societăţile pe acţiuni*
13. Legea nr. 179-XVI  din  10.07.2008  cu privire la parteneriatul public-privat
14. HG  nr. 480  din  28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul  de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor
15. HG nr. 483  din  29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate
16. Legea nr. 81-XV  din  18.03.2004  cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
17. Legea  nr. 440-XV  din  27.07.2001  cu privire la zonele economice libere
18. Legea nr. 182  din  15.07.2010 cu privire la parcurile industriale
19. HG  nr. 511 din 25.04.201  cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia