Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

CONSULTANT PRINCIPAL,  Secția reglementarea mediului de afaceri și ÎMM

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

CONSULTANT PRINCIPAL,  Secția reglementarea mediului de afaceri și ÎMM

Data-limită de depunere a documentelor:

07.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Crearea unui cadru normativ adecvat în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii prin participarea la procesul de elaborare și implementare a Programelor și Strategiilor de stat pentru creșterea competitivității și dezvoltării acestui sector.
 
Sarcini de bază:
 1. Elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 2. Elaborarea propunerilor privind optimizarea cadrului normativ în domeniul reglementării mediului de afaceri  în vederea corespunderii acestuia cu principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător;
 3. Monitorizarea şi coordonarea documentelor de politici în domeniul activității de întreprinzător;
 4. Elaborarea avizelor la proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare, în vederea corespunderii acestora cu principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Piața Marii Adunări Naționale 1, (Casa Guvernului), intrarea din str.Bănulescu Bodoni

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Studii superioare tehnice de profil industrial sau economice.
 3. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice, antreprenorialului, managementului industrial;
 4. Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
 5. Experienţă profesională nu mai puţin de 1 an în domeniu;
 6. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 7. Lipsa antecedentelor penale sau altor restricţii legale de ocuparea funcţiei publice;
 8. Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de  vîrstă.
 
 Cunoştinţe:
 1. Cadrul juridico-normativ ce determină activitatea MEI;
 2. Legislaţia naţională şi internaţională din domeniu;
 3. Cunoaşterea limbii engleze ( nivel B1);
 4. Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Copiile diplomelor de studii;
2. Copiile certificatelor de instruiri;
3. Copia certificatului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională;
4. Formular de participare;
5. CV

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public
1. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2.  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
3. Legea nr. 133-XVI din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Acte normative în domeniul administraţiei publice
1. Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
2. Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Economiei și Infrastructurii;
Acte normative în domeniul de specialitate
 1. Lege cu privire la  întreprinderile mici şi mijlocii nr.179 din 21 iulie 2016
 2. Legea RM Nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”
 3. Legea RM Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998Cu privire la patenta de întreprinzător”
 4. Legea RM Nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 „Privind societăţile cu răspundere limitată”
 5. Legea RM Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a   întreprinzătorilor individuali”
 6. Legea RM Nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 „Privind cooperativele de producţie”
 7. Lege cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20 iulie 2006
 8. Lege cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001
 9. Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr 223 din 02 noiembrie 2017
 10. Hotărârea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 „ Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător”
 11.  Hotărârea Guvernului Nr. 538 din 17 mai 2007 „Cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”
 12.  Hotărârea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012 „cu privire la Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020”
 13.  Hotărârea Guvernului nr. 250 din 09 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
 14. Hotărârea Guvernului nr.972 din 18.10.2010 cu privire la Programului-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2015
 15. Hotărîrea Guvernului privind instituirea Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii nr. 93  din  22.02.2017
 16. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri” nr. 1064  din  16.09.2016