Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

CONSULTANT PRINCIPAL, Secția reglementarea mediului de afaceri și ÎMM, Direcția politici economice și mediul de afaceri

Se modifică data limită de depunere a documentelor  la concursul de ocupare a funcției publice temporar vacante  - 30 noiembrie 2018, orele 16-00  

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

CONSULTANT PRINCIPAL, Secția reglementarea mediului de afaceri și ÎMM, Direcția politici economice și mediul de afaceri

Se modifică data limită de depunere a documentelor  la concursul de ocupare a funcției publice temporar vacante  - 30 noiembrie 2018, orele 16-00  

Data-limită de depunere a documentelor:

05.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Promovarea politicii statului în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităților de întreprinzător.
 
Sarcini de bază:
 1. Elaborarea  documentelor de politici, actelor legislative şi normative de reglementare a activităţii întreprinderilor  din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, și monitorizarea implementării acestor acte;
 2. Elaborarea informaţiilor şi rapoartelor privind dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
 3. Studierea şi aplicarea  experienţei externe în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, comerțilui interior  şi monitorizarea procesului de implementare  a acesteia în Republica Moldova;
Elaborarea  documentelor de politici, actelor legislative şi normative, în domeniul comerțului interior

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Piața Marii Adunări Naționale 1, (Casa Guvernului), intrarea din str.Bănulescu Bodoni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Studii superioare tehnice de profil industrial sau economice.
 3. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice, antreprenorialului, managementului industrial;
 4. Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
 5.Experienţă profesională nu mai puţin de 1 an în domeniu;
 6.Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 7.Lipsa antecedentelor penale sau altor restricţii legale de ocuparea funcţiei publice;
 8.Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de  vîrstă.
 
 Cunoştinţe:
 1. Cadrul juridico-normativ ce determină activitatea MEI;
 2. Legislaţia naţională şi internaţională din domeniu;
 3. Cunoaşterea limbii engleze ( nivel B1);
 4. Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Copiile diplomelor de studii;
2. Copiile certificatelor de instruiri;
3. Copia certificatului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională;
4. Formular de participare;
5. CV

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public
1. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2.  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
3. Legea nr. 133-XVI din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Acte normative în domeniul administraţiei publice
1. Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
2. Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Economiei și Infrastructurii;
Acte normative în domeniul de specialitate
1. Legea nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglemenatre a activităţii de întreprinzător.
2. Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
3. Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător .
4. Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implemenatrea ghișeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzîtor.
5. Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător .
6. Legea nr.230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Stabilirea organelor de control).
7. Legea nr.185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative . (Etapa II – excluderea 150 acte permisive, stabilirea Noului Nomenclator al actelor permisive şi delimitarea funcţiilor de control ale instituţiilor create).
8. Lege cu privire la  întreprinderile mici şi mijlocii nr.179 din 21 iulie 2016
9. Legea RM Nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”
10. Legea RM Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998Cu privire la patenta de întreprinzător”
11. Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010
12. Hotărârea Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare.
13. Hotărârea Guvernului nr.1429 din 16.12.2008 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglemenatre a activităţii de întreprinzător.
14. Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015.
15.  Hotărîrea Guvernului nr.379 din 25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor.
16. Hotărîrea Guvernului nr. 380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control.
17. Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor.