Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

CONSULTANT PRINCIPAL, Secția modelare și prognozare economică

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

CONSULTANT PRINCIPAL, Secția modelare și prognozare economică

Data-limită de depunere a documentelor:

07.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Asigurarea informării operative a conducerii despre perspectivele de dezvoltare social-economică a RM prin elaborarea notelor informative analitice și a prognozei principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu pentru eficientizarea procesului de luare a deciziilor, elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și a Legii bugetului de stat.
Sarcini general de bază:
 1. Monitorizarea şi dezvoltarea bazelor de date informaţionale necesare pentru efectuarea analizei sistematice a situaţiei social-economice;
 2. Analiza situaţiei social-economice a ţării şi elaborarea notelor analitice respective;
 3. Elaborarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu;
 4. Participarea la determinarea direcțiilor prioritare şi elaborarea proiectelor strategiilor şi programelor guvernamentale privind dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, precum şi la monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare social-economică a ţării;
 5. Participarea în cadrul activităţilor de comunicare / mediatizare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

 Piața Marii Adunări Naționale 1, (Casa Guvernului), intrarea din str.Bănulescu Bodoni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:
 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Studii superioare tehnice de profil industrial sau economice.
 3. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice, antreprenorialului, managementului industrial;
 4. Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
 5.Experienţă profesională nu mai puţin de 1 an în domeniu;
 6.Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 7.Lipsa antecedentelor penale sau altor restricţii legale de ocuparea funcţiei publice;
 8.Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de  vîrstă.
 
 Cunoştinţe:
 1. Cadrul juridico-normativ ce determină activitatea MEI;
 2. Legislaţia naţională şi internaţională din domeniu;
 3. Cunoaşterea limbii engleze ( nivel B1);
 4. Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Copiile diplomelor de studii;
2. Copiile certificatelor de instruiri;
3. Copia certificatului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională;
4. Formular de participare;
5. CV

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public
1. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2.  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
3. Legea nr. 133-XVI din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Acte normative în domeniul administraţiei publice
1. Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
2. Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Economiei și Infrastructurii;
Acte normative în domeniul de specialitate
 1. Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
 2. Hotărârea Guvernului nr. 82 din 24.01.2006 ”Cu privire la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu și a proiectului de buget”
 3. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.
 4. Dispoziția Guvernului nr. 120-d din 24.11.2003.