Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

șef, Secția administrație publică

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B42. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef, Secția administrație publică

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Coordonarea activităților aparatului președintelui, direcțiilor, secțiilor, serviciilor Consiliului raional, consiliilor locale, primăriilor, serviciilor publice descocentrate în vederea realizării obiectivelor de interes raional.
 
Sarcinile de bază:
1. Contribuirea la organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor consiliului raional.
2. Perfectarea documentaţiei de competenţa secţiei.
3. Controlul elaborării programului acţiunilor aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional de perspectivă, săptămînale, lunare, trimestriale.
4. Asigurarea transparenţei activităţilor aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, Consiliului raional.
5.Coordonarea procedurii de elaborare a proiectelor de decizii şi dispoziţii din punct de vedere al respectării tehnicii de elaborare.
6. Organizarea activităţilor de instruire a specialiştilor secţiei şi din autorităţile administraţiei publice de nivelul I.
7.Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor şi comisiilor consiliului raional, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Spînu Vasile

Telefon:

0241 220 57

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

www.raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

or.Cimişlia,bd. Şt.cel Mare,12, etaj II, biroul 202.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, preferabil în domeniul drept, administrație publică.
Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3960

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;       
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr.438 din 18 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
- Legea  Contenciosului Administrativ nr. 793 din 10.02.2000:
- Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.