Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul Concurenței

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 73/1
Persoană de contact:
Telefon: 022 27 34 43 022 27 45 65
E-mail:
Website: www.competition.md

Controlor de stat Oficiul Teritorial Centru 

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C15. Controlor de stat,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Controlor de stat Oficiul Teritorial Centru 

Data-limită de depunere a documentelor:

29.09.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:
 
 1. Examinarea preliminară a plângerilor, sesizărilor, petițiilor de complexitate medie.
 2. Asigurarea implementării corespunzătoare a cadrului juridic aferent domeniilor în care subdiviziunea este implicată. Investigarea cazurilor inițiate la plângere de complexitate medie.
 3. Participarea la inspecții și la control privind respectarea rigorilor legislative în domeniul ajutorului de stat, respectării de către întreprinderi a prevederilor legislaţiei în domeniul concurenței.
 4. Participă la acțiuni de promovare a concurenței.
 5. Participă la organizarea activității Oficiului și ținerea lucrărilor de secretariat.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoana de contact: Rusu Mihaela, șef Direcția Resurse Umane și Secretariat.

Telefon:

022 27 34 43 022 27 45 65

E-mail:

resurse.umane@competition.md

Web site:

www.competition.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1, etajul 1, cancelaria Consiliului Concurenței.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
Studii – superioare de licență în domeniul juridic și/sau economic.
 
Experienţă – 0-1 an de experienţă profesională în domeniul economic, juridic, concurenţei sau administraţiei publice.
 
Cunoştinţe – în domeniul administraţiei publice, a legislației în domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, posedarea cunoştinţelor de operare la calculator.
 
Abilităţi – de aplicare a prevederilor legislației în domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime, lucru în echipă.
 
Atitudini  –  spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 1. Formularul de participare completat;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
 7. Copia livretului militar;
 8. Certificat de cunoaștere a unei limbi de circulație internatională;
 9. Copia permisului de conducere (pentru funcțiile de controlor de stat Oficiile Teritoriale).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal sau prin Oficiul Poștal.

Salariu de funcţie:

legea 48

Bibliografia concursului:

Bibliografia:
 1. CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA
 2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, publicată în Monitorul Oficial nr. 230-232 din 23.12.2008;
 3. Legea nr.25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, publicată în Monitorul Oficial nr. 74-75 din 11.04.2008;
 4. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012,  publicată în Monitorul Oficial Nr. 193-197 din 14.09.2012
 5. Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat,  publicată în Monitorul Oficial nr. 166-169a din 16.08.2012;
 6. Legea nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate, publicată în Monitorul Oficial nr. 67-68  din 16.10.1997;
 7. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, publicată în Monitorul Oficial nr. 004  din 08.09.1994;
 8. Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 13  din  30.08.2013 publicată în MO nr.206-211/1440 din 20.09.2013.
 9. Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 14  din  30.08.2013 publicată în MO nr.198-204/1416 din 13.09.2013.
 10. Regulamentul privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.15  din  30.08.2013 publicată în MO nr.213-215/1460 din 27.09.2013.
 11. Regulamentul privind stabilirea poziției dominante pe piață și evaluarea abuzului de poziție dominantă, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 16  din  30.08.2013 publicată în MO nr.206-211/1441 din 20.09.2013.
 12. Regulamentul privind concentrările economice, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.17  din  30.08.2013 publicată în MO nr.222-227/1501 din 11.10.2013.
 13. Regulamentul privind ajutorul pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței  nr.5  din  30.08.2013 publicată în MO  nr.228-232/1531 din 18.10.2013
 14.  Regulamentul privind ajutorul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.10 din  30.08.2013 publicată în MO nr.252-257/1687 din 08.11.2013
 15. Regulamentul privind ajutorul destinat protecţiei mediului înconjurător, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 9 din  30.08.2013 publicată în MO nr.258-261/1707 din 15.11.2013
 16. Regulamentul privind ajutorul acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.11 din  30.08.2013 publicată în MO nr.243-247/1655 din 01.11.2013
 17. Regulamentul privind ajutorul acordat pentru salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 6 din  30.08.2013 publicată în MO nr.243-247/1654 din 01.11.2013
 18. Regulamentul privind ajutorul pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 7 din  30.08.2013 publicată în MO nr.238-242/1625 din 25.10.2013
 19. Regulamentul privind ajutorul pentru dezvoltarea regională, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 4  din  30.08.2013 publicată în MO nr.228-232/1530 din 18.10.2013.
 20. Regulamentul privind ajutorul de minimis, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr.2  din  30.08.2013, publicată în  Monitorul Oficial nr.222-227/1499 din 11.10.2013.
 21. Regulamentului privind forma notificării, procedurile de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013, publicată în  Monitorul Oficial nr.213-215/1459 din 27.09.2013
 22. Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 3  din  30.08.2013 publicată în Monitorul Oficial nr.222-227/1500 din 11.10.2013
 23. Regulamentului privind ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 12 din 30.08.2013, publicată în  Monitorul Oficial nr.243-247/1656 din 01.11.2013.
 24. Regulamentul privind ajutorul pentru cercetare dezvoltare şi inovare, Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 8 din 30.08.2013, publicată în  Monitorul Oficial nr. 276-280 din 29.11.2013.
 25. Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru finanţarea aeroporturilor şi ajutorului la înfiinţare pentru companiile aeriene,  Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 4 din 25 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial Nr. 256-260/ 1264 din 29.08.2014.
 26. Codul Contravențional al RM.
 27. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
 28. Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
 29. Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.