Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul politicilor și produselor de origine animalieră)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: A06. Secretar de stat, ,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul politicilor și produselor de origine animalieră)

Data-limită de depunere a documentelor:

28.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Asistenţa secretarului general de stat în activitatea de conducere a ministerului prin asigurarea realizării legăturilor funcţionale dintre secretarul general de stat şi corpul de funcţionari publici, dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului responsabile de elaborarea și promovarea politicilor în domeniul politicilor privind produsele de origine animalieră.
Sarcinile de bază:
1. Coordonarea procesului de elaborare a programelor și planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru în domeniul politicilor privind produsele de origine animalieră;
2. Coordonarea activității subdiviziunilor aparatului central al ministerului și a structurilor organizaționale din sfera de competență în vederea realizării obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului, precum și a asigurării conlucrării operative dintre ministru și conducătorii acestora în domeniile de competență ce țin de domeniul politicile privind produsele de origine animalieră;
3. Elaborarea propunerilor pentru elaborarea actelor normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum asigurarea procesului de avizare a actelor normative ce au tangență cu domeniile politicilor privind produsele de origine animalieră;
4. Asigurarea procesului de monitorizare și evaluare a executării obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate în domeniile ce țin de politicile privind produsele de origine animalieră, precum și raportarea privind implementarea acestora.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Luminita Ganenco

Telefon:

(22)250-454

E-mail:

luminita.ganenco@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 505

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:
 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Deţinerea studiilor superioare, de licenţă în domeniul administrării publice, economiei, dreptului;
 • Nedestituirea în ultimii 5 ani dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 158-XVI din 4 iulie 2008/ neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Lipsa actelor definitive prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
 • Lipsa hotărîrilor judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
 • Lipsa înscrierilor în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică;
 • Neinstituirea  unei măsuri de ocrotire judiciară;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 
 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiții specifice :
Experienţă profesională:
Minimum  5 ani de experienţă profesională în domeniul administraţiei publice, juridic, management, managementului proiectelor, experienţă managerială de cel puţin 2 ani.
Cunoştinţe:
 • legislaţia națională;
 • administrare publică;
 • management public;
 • teoria organizaţională;
 • politici publice;
 • afaceri publice;
 • limbă de circulaţie internaţională  la nivelul B2 (Legea 155/2011);
Abilităţi: de analiză şi sinteză, planificare, organizare, luare a deciziilor, motivare, control, comunicare, lucru în echipă, de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
Atitudini/comportamente: iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -scrisoarea de motivare;
-curriculum vitae (CV);
- copia buletinului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-copia carnetului de muncă;
-cazierul judiciar [2];
-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă [3]

[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații suplimentare
[2] 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[3] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă poate fi găsitaici

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 26 noiembrie 2018 inclusiv, ora 17.00.
Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Salariu de funcţie:

Minim 7000

Bibliografia concursului:

 
 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018;
 3.  Legea nr.136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvern
 4. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 5. Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 6. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2012 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 8. Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 9. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 10. Legea nr. 190-XIII din  19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 11. Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 12. Legea nr.5-XVI din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați.
 13. Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 2017
 14. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2011 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 15. Hotărîrea Guvenului nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
În domeniul politicilor și produselor de origine animalieră:
 1. Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
 2. Legea nr. 257-XVI  din  27.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare;
 3. Legea nr. 371 din 15 februarie 1995 privind selecția și reproducția în zootehnie;
 4. Legea zootehniei nr. 412 din 27.05.1999;
 5. Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică;
 6. Legea apiculturii nr. 70 din 30.03.2006;
 7. Legea nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
 8. Legea nr. 221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 9. Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 1530 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale;
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor apicol;
 13. Codul educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din  17.07.2014;
 14. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova Nr. 259 din  15.07.2004