Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,180
Persoană de contact: Minchevici Ludmila
Telefon: 022 274534
E-mail:
Website: http://ancd.gov.md/

Specialist superior, Direcția proiecte de cercetare 

Domeniu de activitate:

Cercetări și analize

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Direcția proiecte de cercetare 

Data-limită de depunere a documentelor:

27.11.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
Organizarea concursurilor în domeniul cercetării și monitorizarea activităților de cercetare.
 
Sarcinile de bază:
 1. Coordonează implementarea politicii în domeniul cercetării în raport cu comunitatea științifică;
 2. Colaborează și monitorizează activitățile de cercetare;
 3. Promovează interesele statului asupra proprietății intelectuale obținute de cercetători;
 4. Recepționează și examinează propuneri, proiecte de cercetare, acte constatatoare și rapoarte de executare;
 5. Asigură consiliere participanților la concurs și căștigătorilor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Minchevici Ludmila

Telefon:

022 274534

E-mail:

agentia@ancd.gov.md

Web site:

http://ancd.gov.md/

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa: MD-2004
Mun. Chișinău
Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180
Et. 10, bir.1003

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiții de bază:
 1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 2. Posedarea limbii de stat;
 3. Deținerea  capacității de exercițiu;
 4. Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limite de vîrstă;
 5. Deținerea studiilor superioare în domeniul economic;
 6. Lipsa antecedentelor penale nestinse sau în ultimii 5 ani nu a fost destituită din funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pe motive disciplinare;
 7. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 8. Lipsa înscrierilor în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate public, neinstituirea unei măsuri de ocrotire judiciară.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Experiență profesională: minim 2 ani experiență profesională în domeniul economic. Experiența în domeniul cercetării , inclusive  în proiecte naționale sau internaționale va constitui un avantaj.
Cunoștințe:
 • cunoașterea legislației în domeniul economic, civil, cercetării;
 • cunoașterea limbii române și rusă la nivel avansat (scris/citit/vorbit);
 • cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • cunoașterea politicii domeniului de cercetare și instrumentele de executare;
 • abilități de utilizare a calculatorului – Word, Excel, Power Point, internet;
 • cunoașterea standardelor de întocmire a proiectelor de cercetare;
 • cunoașterea modului de finanțare a cercetării și funcționare a sistemului bugetar.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice  îl puteți descărca  accesând următorul link:http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia carnetului de muncă;
 4. Copiile diplomelor de studii și certificatelor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 5. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 6. Alte documente confirmative la discreția candidatului;
 7. Cazier juridic (aici) poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere, în acest caz candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1.Codul muncii, Legea nr. 154-XV din 28.03.2003;

2.Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Legea nr. 259-XV  din  15.07.2004;

3.Legea nr.190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative; 

4.Legea nr. 158 din 25.02.2008 cu privire la funcția publică și statutut funcționarului public;

5.Legea nr. 25 din 22.02.2008 cu privire la codul de conduită al funcționarului public;

6.Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

7.Hotărârea Parlamentului nr.150 din 14.06.2013 cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020; 

8.Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare; 

9.Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective;

10.Hotărîrea Guvernului nr.952 din 27.11.2013 privind Strategia Inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”.