Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Sîngerei

Raion : SINGEREI
Oraș : or. Sîngerei
Adresa : str. Independenței, 111
Persoană de contact: Crăciun Aliona
Telefon: 0 (262) 22541
E-mail:
Website:

Specialist superior, Serviciul Juridic în cadrul Aparatului Președintelui raionului Sîngerei.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C59. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Serviciul Juridic în cadrul Aparatului Președintelui raionului Sîngerei.

Data-limită de depunere a documentelor:

29.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • promovarea politicii statului în domeniul privatizării sau postprivatizării;
 • implementarea legislației în vigoare cu privire la privatizarea patrimoniului public;
 • asigurarea protecției juridice a drepturilor și intereselor legitime a unității în instanțele judecătorești;
 • monitorizarea activității economice a societăților comerciale din teritoriu cu capital public sau mixt (public+privat);
 • implementarea procedurilor de comercializare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic al întreprinderilor și a valorilor mobiliare aflate în societățile comerciale și înscrise pe contul administrațiilor publice locale;
 • acordarea asistenței juridice și informaționale persoanelor supuse represiunilor politice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Crăciun Aliona
 

Telefon:

0 (262) 22541

E-mail:

aliona_craciun@mail.ru

Raion, oraș:

or. Sîngerei, SINGEREI

Adresa:

str. Independenții 111

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 •  deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 •  posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 •  are capacitate deplină de exerciţiu; 
 •  nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 •  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 •  în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 •  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 •  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 •  nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- 1 an de experiență în domeniu;
- cunoașterea legislației în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului;
- studii superioare în drept sau economie.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Serviciul Resurse Umane)


 

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

 1. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 2. Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr. 1324 din 10.03.1993 privatizării fondului de locuinţe;
 4. Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 5. Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 6. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea  Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere;
 8. Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 9. Codul Civil al RM (contractele).