Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact:
Telefon:
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Consultant principal Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Data-limită de depunere a documentelor:

16.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
Participarea la consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare, evaluare şi raportare privind implementarea de către Ministerul Apărării a politicilor publice naţionale, sectoriale şi intersectoriale.
 
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
 1. Participarea la coordonarea activităţii de elaborare a documentelor de politici publice naționale și la nivel de minister şi, după caz, la nivel intersectorial şi sectorial;
 2. Examinarea şi avizarea proiectelor documentelor de politici publice, acte legislative şi normative şi documentelor care conţin rezultatele evaluării impactului, elaborate de alte subdiviziuni interioare ale aparatului central al Ministerului Apărării;
 3. Contribuirea la corelarea politicilor publice elaborate cu cadrul de resurse financiare disponibile;
 4. Sistematizarea şi analizarea informaţiei prezentate de alte subdiviziuni ale Ministerului Apărării ce ţine de domeniul de activitate, precum şi elaborarea rapoartelor periodice relevante activităţii Ministerului Apărării.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

- Coca Maria, şef serviciu resurse umane, Direcţia management instituţional;
- Moroz Stela, consultant superior, serviciu resurse umane, Direcţia management instituţional.

Telefon:

022-252-011; 022-252-142

E-mail:

maria.coca@army.md; stela.moroz@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84,

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă în domeniul relații internaționale, științe politice sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.
 
Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu
 
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea politicii de apărare şi sistemului de planificare a apărării;
 • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • cunoştinţe de operare la calculator.
 
Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.
 
Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

-

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Programul de Activitate al Guvernului Republicii Moldova din noiembrie 2019;
 • Hotărîrea Guvernului nr.168/2010 cu privire la unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administrației publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023;
 • Hotărîrea Parlamentului nr. 134/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–2022;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 961/2018 cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022;
 • Hotărîrea Guvernului nr.966/2016 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1172/2018 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020;
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 • Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea națională;
 • Legea nr.112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte;
 • Hotărîrea Parlamentului nr.153/2011 pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative.
 1. Ghid metodologic pentru evaluarea intermediară şi ex-post a politicilor publice http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_expost_final_pdf.pdf
 2. Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, Volumul I. Instrumente şi tehnici –http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/896361_md_ghid_ex_ante_vo.pdf
 3. Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, Volumul IV. Selecţie de Propuneri de politici publice – http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ex-ante_vol_iv.pdf
 4. Ghid metodologic privind reingineria serviciilor publice –http://cancelaria.gov.md/ro/content/ghid-metodologic-privind-reingineria-serviciilor-publice
Alte surse de informare

Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici:
 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 4. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 5. Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.