Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact:
Telefon:
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Consultant principal serviciu armament și muniții secție armament și tehnică militară J4 Direcție logistică Marele Stat Major al Armatei Naționale

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal serviciu armament și muniții secție armament și tehnică militară J4 Direcție logistică Marele Stat Major al Armatei Naționale

Data-limită de depunere a documentelor:

11.01.2021

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

b) scopul general al funcţiei:
Realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora în domeniu de activitate;
b) sarcinile de bază:
 1. Elaborarea documentelor legislative şi normative de management şi evidenţă calitativă, cantitativă şi financiară, a altor reglementări specifice în domeniul asigurării trupelor cu armament şi muniţii, precum şi aplicarea acestora;
 2. Ţinerea controlului stării şi evidenţei (calitative, cantitative şi financiare) armamentului şi muniţiilor în structurile ierarhic inferioare din subordine, organizează procesul de planificare strategică a managementului bunurilor pe serviciul armament şi muniţii;
 3. Acordarea asistenţei metodologice structurilor ierarhic inferioare în domeniul efectuării controlului intern a asigurării cu armament şi muniţii a unităţilor militare (instituţiilor) din subordine, conform normelor stabilite şi a planurilor de asigurare;
 4. Reprezentarea intereselor Armatei Naţionale pe serviciul armament şi muniţii, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, în limitele competenţelor stabilite.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

PASCARI-TOMOIANU Lucreţia, locțiitor șef Direcție management operațional (şef secţie resurse umane şi secretariat).

Telefon:

022-252-104

E-mail:

lucretia.pascari@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
Studii superioare tehnice de licenţă (ciclul I), de preferință în domeniul de activitate sau în domenii conexe.
Studii  superioare de master (ciclul II) în domeniul de activitate sau în domenii conexe, cît și cele juridice va fi un avantaj.
 
Experienţă profesională:
cel puțin 2 ani de experienţă profesională conform domeniului de activitate.
 
Cunoştinţe:
cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu;
cunoştinţe avansate de operare a  MS Office, Web Browser, aplicații prezentare și baze de date;
limba engleză (nivel B1), cunoașterea adițională a unei limbi de circulaţie internaţională  va constitui un avantaj.
 
Abilităţi:
analiză și sinteză, planificare, organizare, coordonare, gândire logică, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă.
 
Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, conduită morală și profesională, imparțialitate, obiectivitate, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

Cadrul normativ general și de specialitate:
 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr.1245/2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 3. Legea nr.1244/2002 Cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 4. Legea nr.1192/2002 Privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
 5. Legea nr.345/2003 Cu privire la apărarea naţională;
 6. Legea nr.162/2005 Cu privire la statutul militarilor;
 7. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 8. Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 9. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 10. Hotărîrea Parlamentului nr.679/2001 Pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării;
 11. Hotărîrea Guvernului nr.939/2007 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;
 12. Hotărîrea Guvernului nr.1001/11 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;
 13. Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 14. Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 77/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare;
 16. Hotărîrea Guvernului nr.1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova;
 17.  Ordinul Ministerului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22/2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).
 
Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici:
 1. Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154/2003;
 2. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.33/2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
 4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 7. Legea integrității nr.82/2017;
 8. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 9. Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.